Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy Khoá VI Nhiệm Kỳ 2024 – 2029

Ngày 11/1/2024, Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông của nhiệm kỳ 2019-2023, đồng thời xác định phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2019-2023 là nhiệm kỳ đầy khó khăn của Công ty khi nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và sự cạnh tranh của thị trường ngày càng khốc liệt, đòi hỏi Công ty tập trung tháo gỡ khó khăn linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành và chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tập thể HĐQT khoá V đã lãnh đạo điều hành Công ty, kịp thời đưa ra nhiều phương án, điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm đảm bảo duy trì và phát triển các ngành nghề của công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ hàng năm đề ra. Trong nhiệm kỳ vừa qua các lĩnh vực hoạt động của Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt, tiếp tục quan tâm duy trì phát triển thương hiệu CTM ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019-2023, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2024-2029; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2023; Báo cáo cơ cấu, tiêu chuẩn, nhân sự, số lượng bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ, nội dung sửa đổi điều lệ, điều chỉnh phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát; Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo dự kiến về việc chia lợi tức cổ phần năm 2023.

Một trong những nội dung quan trọng đạt được tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu thành công các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 để tiếp tục điều hành, dẫn dắt Công ty hướng tới sự phát triển hơn nữa.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY Phòng truyền thông Marketing Số: …/2024/BC-MKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, Ngày … tháng 01 năm 2024

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Đức Tuyên Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐQT NK 2019-2023, Tổng Giám Đốc

2 Trịnh Thị Ngọc Lan Phó Chủ tịch HĐQT NK 2019-2023, Phó TGĐ

3 Nguyễn Tiến Dương UV BCH Đảng ủy – UV HĐQT NK 2019-2023, Phó TGĐ

4 Nguyễn Ngọc Trang UV BCH Đảng ủy – UV HĐQT NK 2019-2023, Giám đốc TTTC

5 Nguyễn Duy Tùng UV HĐQT NK 2019-2023, Trưởng phòng TT Marketing

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT Họ và tên Chức vụ

1 Đinh Thúy Hòa Trưởng BKS NK 2019-2023 –Phó phòng TT Marketing

2 Nguyễn Văn Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy – Phó GĐ TTBĐS

3 Nguyễn Thị Hoa UV BKS NK 2019-2023 – Trưởng BP Văn phòng TTTC

Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp tục chuyển đổi phương thức kinh doanh chuyên ngành, mở rộng các ngành dịch vụ để nâng cao thương hiệu CTM; hợp tác đa dạng với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, tập trung khai thác các nguồn hàng có thương hiệu, uy tín trên thị trường; tăng cường công tác truyền thông marketing, nghiên cứu thị trường, nhận diện và quảng bá thương hiệu CTM.

Về công tác quản lý: nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, công tác quản lý, bám sát thị trường đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Về công tác nhân sự: chú trọng tuyển dụng, đào tạo cán bộ, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu nghiệp vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, tài sản; phát động các phong trào thi đua sâu rộng góp phần thúc đẩy kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm.”